جمع آوری ایمیل های مورد نیاز شما

جمع آوری ایمیل های تخصصی

اگر در زمینه خاصی نیاز به ایمیل فعال دارید

 کلیدواژه های تان را به ایمیل ذیل ارسال دارید و

طبق یکی از پلن های ذیل سفارش دهید

سپس ما در اسرع وقت ایمیل های مورد نیاز تان را برای تان جمع آوری و به ایمیل تان ارسال می داریم

 

سفارش آنلاین تعرفه جمع آوری ایمیل - تومان تعداد ایمیلی که جمع آوری می شود

شماره پلن

20/000 5/000 1
35/000 10/000 2
50/000 20/000 3
60/000 30/000 4

 

 

شماره تماس  : 09139188060

 ساعت تماس : 15 لغایت 23    

ایمیل

aleian2005@gmail.com